Gebruiksvoorwaarden

1. Verkoper

Camicol bvba is geregistreerd op het adres: Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde (België) met bedrijfsregistratie BTW-nummer: BE 0559.805.014

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de instemming van de Koper met deze voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de kant van de Koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Het verkopen van Play&Go producten is alleen toegestaan in uw eigen gehouden en beheerde stenen of online shop, niet op platforms en marktplaatsen van derden.

Play&Go wederverkopers mogen niet optreden als groothandelaar en verkopen aan andere wederverkopers.

3. Offertes en acceptatie van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden aan een opdracht als deze schriftelijk is bevestigd of als de verwerking ervan is begonnen. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt onder voorbehoud van wijzigingen en correcties samengesteld en verspreid.

4. Levering

Producten worden alleen geleverd in de landen die op de website worden vermeld. Producten worden waar mogelijk geleverd binnen het tijdsbestek dat bij de individuele orderbevestiging is aangegeven.

Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen leiden tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen aan de Koper. De kosten voor transport en levering worden apart vermeld. De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar worden slechts als indicatie gegeven. Vertragingen in de levering vormen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor de betaling van een schadevergoeding aan de koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.

Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

In geval van niet-levering van de goederen wordt elk door de Koper betaald bedrag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat ze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en vergoedingen. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de koper.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten ons bereiken: (a) in geval van klachten over niet-conforme leveringen, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek of het moment waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijze kon worden verwacht.

De aanvaarding van de goederen door de Koper dekt elke mogelijke fout of niet-conformiteit die op dat ogenblik kan worden vastgesteld.

7. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in geval van consumentenkoop, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die door de koper zou zijn geleden.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die onderworpen zijn aan de wet van 14 juli 1991, heeft de consument het recht om de verkoper te informeren over zijn wens om de aankoop te annuleren, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete binnen veertien werkdagen na de levering. Indien de koper een beroep wenst te doen op dit recht, dient hij alle goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Camicol gcv Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België. Bederfelijke goederen, of goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, kunnen niet aanvaard worden. In dergelijke gevallen kan de Koper geen beroep doen op enig verzakingsrecht.

9. Overmacht

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging in de uitvoering of voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten zijn normale controle vallen, met inbegrip van productieonderbrekingen, moeilijkheden bij de verwerving of tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transport of vertragingen in het transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, al dan niet rechtstreeks verband houdend met onszelf of met onze leveranciers en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn volledig betaalbaar aan onze hoofdzetel in de Lobeliastraat 4, 8670 Koksijde, België, op de vervaldag en zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur.

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen gedetailleerd worden geformuleerd en per aangetekende brief worden verstuurd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

In geval van laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum aangerekend op het verschuldigde factuurbedrag. In geval van niet-betaling en indien een aanmaning per gewone post niet binnen 14 dagen is verzonden, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van enige andere inbreuk op de verplichtingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper op te schorten of deze onmiddellijk te beëindigen van rechtswege, zonder dat dit tot enige gerechtelijke tussenkomst leidt en om betaling van alle verschuldigde bedragen te eisen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of om de goederen slechts te leveren tegen contante betaling, niettegenstaande eventuele eerdere overeenkomsten of andere rechten die ons toekomen.

Het niet onmiddellijk reageren op een tekortkoming van de koper kan geenszins worden beschouwd als een verzaking aan ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip te vervolgen.

11. Privacy

Alle bestellingen op de website van Playandgo.eu/Camicol gcv. impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de Koper om de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens toe te staan voor doeleinden als de administratie van een klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, de controle van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame zal enkel plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de Koper tijdens het bestelproces. Camicol gcv. zal deze informatie niet mogen doorgeven aan derden. De Koper heeft het recht om alle informatie in te zien en te corrigeren. De Koper heeft ook het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd om het openbaar register te raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

12. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronische bewijzen in het kader van hun betrekkingen (bv. e-mail, back-ups, enz.).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Jurisdictie

Alle overeenkomsten die met de Verkoper worden gesloten, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.